streamup
Ιντερνετικό ραδιόφωνο από €2,95

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Νόμος 2328 - Κεφάλαιο Β: Ιδιωτική Ραδιοφωνία

(ΦΕΚ 159/3-08-1995) - Απόσπασμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΤΟΠΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

Άρθρο β Τοπική ραδιοφωνία - Φύση και λειτουργία της

Βασικές προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών


1. Επιτρέπεται η ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών, που εκπέμπουν στην περιοχή των συχνοτήτων 87,5 έως 107,7 Μεγακύκλους (MHZ) με διαμόρφωση κατά συχνότητα (FM), μόνο μετά από άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού

2. Οι άδειες χορηγούνται για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και ή χρήση τους συνιστά δημόσια λειτουργία. Οι σταθμοί στους οποίους χορηγούνται οι άδειες πρέπει να μεριμνούν για την ποιότητα του προγράμματος, την αντικειμενική ενημέρωση, τη διασφάλιση της πολυφωνίας, καθώς και την προαγωγή του πολιτισμού με τη μετάδοση εκπομπών λόγου και τέχνης

3. Η άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας αφορά εκπομπή σε ορισμένη συχνότητα. Η χρήση της συχνότητας παραχωρείται με τον όρο ότι η εκπομπή θα πραγματοποιείται από ορισμένη ή ορισμένες θέσεις για ολόκληρο ή τμήμα του 24ώρου και για ορισμένη ισχύ και υπό τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζουν οι σχετικές διεθνείς συμβάσεις, η συναφής εθνική νομοθεσία και η κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και ΜΜΕ., που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί για την παραγωγή, εκπομπή, μετάδοση και τυχόν αναμετάδοση του σήματος τους και διαμορφώνεται ο χάρτης συχνοτήτων ανά νομό

Με το χάρτη διασφαλίζονται όλες οι υφιστάμενες συχνότητες της Ε ΡΑ - Ε Ρ Τ -Α.Ε.). Η απόσταση μεταξύ των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών ως προς τη συχνότητα εκπομπής, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και πρόσφορο, πρέπει να είναι 0.3 Μεγάκυκλοι (MHZ)

5 Αδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών χορηγούνται σε Ο.Τ Α. η επιχειρήσεις (αμιγείς ή μεικτές) των Ο.Τ Α. σε άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν συνταγματική κατοχύρωση ή εταιρείες που ιδρύονται από αυτά. σε ατομικές επιχειρήσεις που ανήκουν σε Ελληνες υπηκόους και σε υπηκόους των Κρατων-μελων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε προσωπικές η κεφαλαιουχικές εταιρείες που ελέγχονται από Ελληνες υπηκόους ή υπηκόους των Κρατών — μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και σε εταιρείες που έχουν συσταθεί συμφωνά με τω νομοθεσία Κράτους — μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης και οι οποίες έχουν την καταστατική τους έδρα ή την κεντρική τους διοίκηση ή την κυρία εγκατάσταση τους στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει να αποδεικνύεται η ύπαρξη διαρκούς και μόνιμου δεσμού με την οικονομία του Κράτους — μέλους της έδρας τους Για την εξακρίβωση της ύπαρξης τέτοιου δεσμού η εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία τα παρακάτω στοιχεία:

α) Το καταστατικό της εταιρείας και την καταχώριση της στο προβλεπόμενο από την οικεία νομοθεσία του Κράτους — μέλους εμπορικό μητρώο.

β) Ισολογισμούς των τριών προηγουμένων οικονομικών χρήσεων και πάντως όλων των χρήσεων σε περίπτωση που η εταιρεία είναι νεότερη των τριών (3) ετών

γ) Δήλωση για τη σύνθεση του κεφαλαίου και τον ονομαστικό κατάλογο των μετόχων της.

δ) Κατάλογο των μελών των οργάνων διοίκησης της εταιρείας με αναφορά στη συγκεκριμένη ιδιότητα καθενός από αυτά.

6α Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού πρέπει να είναι ονομαστικές, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 24 παρ. 2 και 4 του ν. 1746/1988, όπως αυτό ισχύει. Τυχόν συμμετοχή ξένου (εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης) κεφαλαίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ανώνυμες εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα κατά το δίκαιο άλλου κράτους, χωρίς υποχρέωση ονομασπκοποίησης των μετοχών, μπορούν να κατέχουν ποσοστό έως δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού κεφαλαίου, εφόσον έχουν προφανή φερεγγυότητα, υψηλό βαθμό διάσπασης του μετοχικού τους κεφαλαίου, ιδιαίτερη παράδοση στο πεδίο της οπτικοακουστικής παραγωγής και εφόσον η συμμετοχή τους σε ανώνυμη εταιρεία, που ζήτα ή κατέχει άδεια κατά το νόμο αυτόν, δεν δημιουργεί συγκέντρωση ελέγχου περισσότερων τηλεοπτικών σταθμών σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, η δε συμμετοχή τους αυτή εγκρίνεται ειδικά από τον Υπουργό Τύπου και ΜΜΕ., μετά οπό σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ..

β. Το καταβληθέν κεφάλαιο της επιχείρησης πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ανάλογο με την πραγματική ή τη σχεδιαζόμενη επένδυση, σύμφωνα με το φάκελο ή την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας που υποβάλλεται στο Ε.Σ.Ρ .

7 Σε περίπτωση που οι αιτούντες τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας έχουν σύστησει κοινοπραξία, οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν και για κάθε μέλος της κοινοπραξίας.

8. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να κατέχει μία μόνο άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ή να μετέχει σε μία εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να είναι εταίρος ή μέτοχος σε μια μόνο προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία που κατέχει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ή σε μία μονό εταιρεία που μετέχει σε εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και ως προς τις ιδιότητες του διαχειριστή, του μέλους οργάνου διοίκησης της εταιρείας, του διευθυντικού της στελέχους, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα.

Ο ή η σύζυγος σε κάθε περίπτωση και οι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου μέχρι και τετάρτου βαθμού φυσικού προσώπου που κατέχει άδεια ή μετέχει σε προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία που κατέχει παρόμοια άδεια ή σε εταιρεία που μετέχει σε παρόμοια εταιρεία, εφόσον δεν διαθέτουν και δεν μπορούν να αποδείξουν την οικονομική τους αυτοτέλεια σε σχέση με το συγγενή τους μέτοχο ραδιοφωνικού σταθμού, δεν μπορούν να κατέχουν άλλη τέτοια άδεια ή να μετέχουν σε προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και ως προς ης ιδιότητες του διαχειριστή, του μέλους των οργάνων διοίκησης της εταιρείας, του διευθυντικού της στελέχους, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα.

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια μπορούν να μετέχουν είτε σε ανώνυμη εταιρεία που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού ή σε εταιρεία που μετέχει σε τέτοια εταιρεία είτε σε επιχείρηση που εκδίδει ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας. Η επιχειρηματική τους συμμετοχή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης που ανήκουν σε περισσότερες από δύο κατηγορίες (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες) απαγορεύεται. Φυσικά πρόσωπα, μέλη προσωπικών εταιρειών, μεριδούχοι Ε.Π.Ε. και μέτοχα ανώνυμης εταιρείας που κατέχουν ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%), καθώς και οι διαχειριστές, οι νόμιμοι εκπρόσωποι, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των παραπάνω εταιρειών πρέπει να μην έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για πανικό αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου.

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 10 και η παράγραφος 11 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και ως προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

9. Σωματεία ή αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες μπορούν να ζητούν άδειες ίδρυσης και λειτουργίας, ερασιτεχνικών τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί αυτής της κατηγορίας πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών και να εκπέμπουν σε περιοχή συχνοτήτων, που καθορίζεται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και ΜΜΕ. της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. Οι σταθμοί αυτής της κατηγορίας μπορούν να λειτουργούν από κοινού στην ίδια ή τις ίδιες συνδυασμένες συχνότητες με προσδιορισμό των ωρών ή των ημερών εκπομπής του καθενός σταθμού.

Κατά τα λοιπά οι σταθμοί αυτής της κατηγορίας εξομοιώνονται με τους άλλους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς


10. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο χορηγείται άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού είναι υποχρεωμένο να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται αυτό το ίδιο και απευθείας το σταθμό. Επιτρέπεται μόνο η ανάθεση παραγωγής συγκεκριμένων προγραμμάτων σε επιχειρήσεις παραγωγής προγράμματος. Απαγορεύεται: α) η ανάθεση της εκμετάλλευσης του σταθμού, β) η ανάθεση της παραγωγής ή διαχείρισης του συνόλου του προγράμματος ή ποσοστού του, το οποίο να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του μηνιαίου χρόνου λειτουργίας του σταθμού. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας και οι συνεργάτες που συνδέονται με σύμβαση έργου και προσφέρουν ης υπηρεσίες τους στο σταθμό, καθώς και οι διαφημιζόμενοι θεωρείται ότι συμβάλλονται με την επιχείρηση που κατέχει την άδεια Ιδρυσης και λειτουργίας. Κάθε παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας.

11. Επιτρέπεται η μεταβίβαση της επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού, εφόσον αυτή λειτουργεί με τη μορφή ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος νομού Σ την περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση της επιχείρησης και του συνόλου των βαρών της κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις.

Κάθε μεταβίβαση της επιχείρησης στο σύνολο της ή ποσοστού ή μετοχών ή μερίδων εταιρείας που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού σε ποσοστό που υπερβαίνει το δυόμισι τοις εκατό (2,5%) του κεφαλαίου εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, καθώς και κάθε σύσταση εταιρείας με τη συμμετοχή ατομικής επιχείρησης αυτής της κατηγορίας ή κάθε μετατροπή της μορφής της εταιρείας ή κάθε πρόσληψη συνεταίρου σε προσωπική εταιρεία γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ, και στον Υπουργό Τύπου και ΜΜΕ με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης και πρέπει να περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο. Το ίδιο ισχύει και για κάθε σύμβαση ενεχυρίασης μετοχών ανώνυμης εταιρείας της παραπάνω κατηγορίας, ανεξαρτήτως ποσού, καθώς και για κάθε σύμβαση δανείου ή σύσταση αλληλόχρεου λογαριασμού για ποσό που υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του μετοχικού κεφαλαίου, όπως και για περισσότερα δάνεια ή συστάσεις αλληλόχρεου λογαριασμού μικρότερου ποσού που αθροιστικά υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό.

Η χορήγηση δανείων από τον επιχειρηματία ή τους εταίρους ή τους μετόχους και τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο εδάφιο δ της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού προς την επιχείρηση και για ποσά μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του κεφαλαίου της απαγορεύεται. Τυχόν ιδιωτικά συμφωνητικά ή αντέγγραφα ως προς το ύψος του τιμήματος, την εικονική συμμετοχή εταίρων ή μετόχων, την ενεχυρίαση μετοχών ή οποιοδήποτε άλλο συναφές ζήτημα που άγει σε καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος είναι απολύτως άκυρα και δεν ισχύουν έναντι οποιουδήποτε. Το Ε.Σ.Ρ, ελέγχει τα σχετικά έγγραφα καλεί σε ακρόαση τους ενδιαφερομένους και ιδίως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Γενικό Διευθυντή, τους νόμιμους εκπροσώπους ή διαχειριστές ή άλλα αντίστοιχα εταιρικά όργανα τους απερχόμενους και τους νέους εταίρους ή μετόχους που κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό του κεφαλαίου μεγαλύτερο του δυόμισι τοις εκατό (2,5%), προβαίνει στον κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του παρόντος έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων και διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη του στον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε. είτε για την έγκριση της μεταβίβασης είτε για την ανάκληση της άδειας.

Ως προς τη μεταβίβαση μετοχών ανωνύμων εταιρειών που κατέχουν άδειες λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού, είτε μέσω του Χρηματιστηρίου είτε εκτός αυτού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς.

Κάθε παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου επιφέρει ανάκληση της άδειας

12. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο μεταβιβάζοντα μετοχές ή μερίδα εταιρείας ή ατομική επιχείρηση που κατέχει την παραπάνω άδεια και το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, υποχρεούται να εκποιήσει την επιχείρηση ή το μερίδιο του ή το μερίδιο που υπερβαίνει τα νόμιμα όρια. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών. Κάθε παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας.

13. Μεταβίβαση ατομικών επιχειρήσεων ή μεριδίων ή μετοχών εταιρειών ή, προσλήψεις συνεταίρων σε επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση για ανανέωση άδειας ραδιοφωνικού σταθμού ή είχαν λάβει τέτοια άδεια κατά τις διατάξεις του π.δ/τος 25/1988 λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή των κριτηρίων και τον υπολογισμό των μορίων του άρθρου 7 του παρόντος, εάν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου η μεταβίβαση αυτή περιβληθεί τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου που συνυποβάλλεται με την αίτηση χορήγησης άδειας κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων

14. Οι ατομικές επιχειρήσεις, οι Ο.Τ Α. και οι επιχειρήσεις που αυτοί ιδρύουν ή στις οποίες μετέχουν, τα Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν δικαίωμα απόκτησης άδειας και οι εταιρείες κάθε μορφής, εφόσον είναι κάτοχοι άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού, έχουν τις υποχρεώσεις των ανωνύμων εταιρειών ως προς τη δημοσίευση του ισολογισμού τους και των συνοπτικών λογιστικών καταστάσεων. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ζητήσει τη δημοσίευση περισσότερων στοιχείων. Αντίγραφο του ισολογισμού των παραπάνω εταιρειών αποστέλλεται αμέσως στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε. και στο Ε.Σ.Ρ..

15. Μετά από ειδική άδεια του Ε.Σ.Ρ, επιτρέπεται η δικτύωση μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών διαφορετικών περιοχών, υπό την προϋπόθεση ότι όλα α σταθμοί που δικτυώνονται διαθέτουν νόμιμη άδεια και υποβάλλουν το αντίγραφο της συμφωνίας δικτύωσης- Οι σταθμοί που δικτυώνονται μπορούν να μεταδίδουν το πρόγραμμα του συνεργαζόμενου μ' αυτούς σταθμού για πέντε (5) το πολύ ώρες κάθε ημέρα. Εκτός από τη μετάδοση του προγράμματος σταθμού με τον οποίο υπάρχει δικτύωση κατά τους όρους της παραγράφου αυτής, απαγορεύεται στους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς να αναμεταδίδουν το πρόγραμμα άλλου, ελληνικού ή ξένου σταθμού, εκτός από σύντομες ελληνόγλωσσες ενημερωτικές εκπομπές. Η παράβαση των παραπάνω διατάξεων συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας του σταθμού που αναμεταδίδει κατά βάση πρόγραμμα άλλου σταθμού.

16. Oι διατάξεις των παραγράφων 16. 17, 18 και 23 του άρθρου 1 του νόμου αυτού ισχύουν και ως προς τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς

17. Οι διατάξεις της παρ 6 του ν.1866/1989, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 24 του άρθρου 1 του νόμου αυτού ισχύουν και ως προς τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

18. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών, ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες που είναι τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των θεμάτων του άρθρου αυτού, εκτός εκείνων για τα οποία έχουν παρασχεθεί άλλες εξουσιοδοτήσεις.

Διαδικασία και κριτήρια χορήγησης αδειών τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών

1. Οι άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών χορηγούνται, ανανεώνονται και ανακαλούνται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. μετά από σύμφωνη γνώμη του ΕΣ P..

2. Με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. προκηρύσσοντας κάθε Σεπτέμβριο, καθώς και όποτε άλλοτε υπάρξουν διαθέσιμες συχνότητες, συγκεκριμένες θέσεις αδειών κατά νομό. Οι θέσεις αυτές αντιστοιχούν σε συχνότητες ή δέσμες συνδυασμένων συχνοτήτων και σε θέσεις εκπομπής, που καθορίζονται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε., η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου αυτού. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και μία που εκδίδεται στη Θεσσαλονίκη. Για την εφαρμογή του παρόντος οι νομαρχίες Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής θεωρούνται ενιαίος νομός, με εξαίρεση τα Κύθηρα και την επαρχία Τροιζηνίας που μπορούν να καλύπτονται από ραδιοφωνικούς σταθμούς των όμορων νομών.

3. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε..

Στην αίτηση πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:

α) Ο επιχειρηματικός φορέας και η επωνυμία του σταθμού. Εάν ο φορέας είναι εταιρεία: η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το καταστατικό, η σύνθεση του κεφαλαίου, ο κατάλογος των εταίρων ή μετόχων, του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και των λοιπών μελών του διοικητικού συμβουλίου ή τα ονόματα των διαχειριστών και εκπροσώπων και αντίγραφο του πανικού μητρώου για τα πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του προηγούμενου άρθρου.

β) Τα ονόματα του υπευθύνου προγράμματος και του τεχνικού υπευθύνου του σταθμού. Για τους σταθμούς γενικής στόχευσης πρέπει να ορίζεται και υπεύθυνος του ειδησεογραφικού τμήματος, δημοσιογράφος μέλος αναγνωρισμένης ένωσης συντακτών

γ) Η φυσιογνωμία (γενικής ή ειδικής στόχευσης) και το περιεχόμενο του προγράμματος.

δ) Ο νομός ή τυχόν ευρύτερη περιοχή εμβέλειας του σταθμού και τυχόν συχνότητες που προτιμά ή χρησιμοποιεί (σε περίπτωση αίτησης ανανέωσης της άδειας).

ε) Οι τεχνικές προδιαγραφές υπό τις οποίες προτίθεται να εκπέμπει στ) Οι ώρες λειτουργίας του σταθμού

ζ) Ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια της νόμιμης ως τώρα ή πραγματικής απλώς λειτουργίας του σταθμού ή ο χρόνος της τυχόν υποβολής προηγούμενης αίτησης για χορήγηση άδειας.

η) Έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο βαθμός ανταπόκρισης της επιχείρησης στα κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού.

θ) Οι ισολογισμοί και τα στοιχεία των αρμόδιων φορολογικών αρχών, από τα οποία να προκύπτει η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά τα τρία (3) προηγούμενα χρόνια ή - σε περίπτωση νέων σταθμών - οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας και λειτουργίας του σταθμού.

ι) 0 τρόπος απόκτησης των οικονομικών μέσων που διαθέτει η ατομική επιχείρηση ή η εταιρεία που ζητά την άδεια. Σε περίπτωση εταιρείας στο παραπάνω στοιχείο περιλαμβάνεται και ο τρόπος απόκτησης των μεριδίων των εταίρων ή των μετοχών από όλους τους μετόχους που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του δυόμισι τοις εκατό (2.5%) του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του νόμου αυτού ισχύει και ως προς τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

5. Τα εδάφια α' έως και η΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου αυτού ισχύουν αναλόγως και ως προς τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς

Το Ε.Σ.Ρ, εξετάζει και αξιολογεί συγκριτικά για κάθε περιοχή τις αιτήσεις των υποψήφιων και βαθμολογεί τους αιτούντες με σύστημα μορίων, το οποίο καθορίζεται στην επόμενη παράγραφο. Εκδίδει μια απόφαση κατά νομό και διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη του στον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή σε αυτό των φακέλων. Με απόφαση του Ε.Σ.Ρ που εγκρίνεται από τον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ή αρμοδιότητα του αυτή μπορεί να ασκείται από τριμελείς επιτροπές μελών του που συγκροτούνται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και δύο μελή, από τα οποία το ένα να έχει υποδειχθεί από το πρώτο σε δύναμη κόμμα και ένα που έχει υποδειχθεί από άλλο κόμμα με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη Στις τριμελείς αυτές επιτροπές κατανέμονται οι υπό κρίση αιτήσεις κατά νομό Οι τριμελείς αυτές επιτροπές μπορούν να παραπέμψουν το ζήτημα στην Ολομέλεια του Συμβουλίου. Προσφυγή των αιτούντων στην Ολομέλεια του Συμβουλίου δεν επιτρέπεται. Οι τριμελείς αυτές επιτροπές ασκούν ως προς το ζήτημα αυτό όλες τις αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ..

6. Ολες οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών αξιολογούνται με σύστημα βαθμολόγησης με μόρια με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

α) Ενιαίο κριτήριο χρόνου λειτουργίας του σταθμού: αα) Ραδιοφωνικοί σταθμοί που λειτουργούν με άδεια βαθμολογούνται με ένα (1) μόριο για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο λειτουργίας, με αφετηρία την ημέρα δημοσίευσης της σχετικής απόφασης του Ε.Σ.Ρ, ή της Επιτροπής Τοπικής Ραδιοφωνίας (π.δ. 25/1988).

ββ) Σταθμοί που έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας με πλήρη δικαιολογητικά και άρτια τεχνική μελέτη, όπως αυτό βεβαιώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε και Μεταφορών και Επικοινωνιών αντιστοίχως και δεν είχαν

κριθεί από το Ε.Σ.Ρ. βαθμολογούνται με μισό (0.5) μόριο για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο αναμονής από τότε που υποβλήθηκε με πλήρη στοιχεία και άρτια τεχνική Μελέτη η σχετική αίτηση.

β) Κριτήριο απασχολούμενου προσωπικού:

Οι σταθμοί βαθμολογούνται ως εξής:

αα) Για κάθε πέντε (5) απασχολούμενους με σύμβαση εργασίας που είναι ασφαλισμένοι στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία και περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την επιθεώρηση εργασίας μισθολογικές καταστάσεις με ένα (1) μόριο.

ββ) Για κάθε επτά (7) συνεργάτες με σύμβαση έργου, όταν αυτοί εκδίδουν δελτία παροχής υπηρεσιών για τέσσερις τουλάχιστο συνεργασίες το μήνα, με ένα (1) μόριο

Το κριτήριο αυτό μπορεί να αποφέρει στους αιτούντες έως το πολύ τέσσερα (4) μόρια για την περίπτωση αα) και έως το πολύ τρία (3) μόρια για την περίπτωση ββ) Για τη βαθμολόγηση με βάση το παραπάνω κριτήριο λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του αριθμού των απασχολουμένων ο μέσος όρος των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών. Για τη χορήγηση νέων αδειών λαμβάνεται υπόψη η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας και η σχεδιαζόμενη επένδυση. Το στοιχείο αυτό μπορεί να αποφέρει στον αιτούντα έως δύο (2) μόρια. Ο αναφερόμενος στη μελέτη αριθμός θέσεων εργασίας ανά χρόνο λειτουργίας καθίσταται όρος της άδειας τόσο σε περίπτωση νέας άδειας όσο και σε περίπτωση ανανέωσης

γ) Κριτήριο πραγματικής επένδυσης και πληρότητας εξοπλισμού- Οι υποψήφιοι ραδιοφωνικοί σταθμοί βαθμολογούνται με ένα (1) μόριο για κάθε δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) πραγματικής επένδυσης με βάση την αξία του χρόνου κρίσης της αίτησης.

Η αξία πραγματικής επένδυσης αποδεικνύεται με την προσκόμιση των αντίστοιχων τιμολογίων που έχουν καταχωρηθεί στα φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης Το κριτήριο αυτό μπορεί να προσπορίσει στους υποψήφιους έως το πολύ τέσσερα (4) μόρια.

Για τη χορήγηση νέων αδειών και εφόσον δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί πραγματική επένδυση λαμβάνεται υπόψη η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας και η σχεδιαζόμενη επένδυση. Το στοιχείο αυτό μπορεί να προσπορίσει στους αιτούντες έως δύο (2) μόρια Το αναφερόμενο στη μελέτη ύψος της πραγματικής επένδυσης ανά χρόνο λειτουργίας καθίστατο πρόσθετος όρος της άδειος τόσο σε περίπτωση νέας άδειας όσο και σε περίπτωση ανανέωσης.

δ) Κριτήριο προγραμματικής πληρότητας:

Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων με βάση το κριτήριο της προγραμματικής πληρότητας λαμβάνονται υπόψη η εμπειρία, οι γνώσεις και η ικανότητα των υπευθύνων προγραμμάτων και των συνεργατών του σταθμού, η ανάπτυξη προγραμμάτων στους τομείς ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας, η ποιότητα του προγράμματος τόσο των γενικής στόχευσης σταθμών όσο και των ειδικών σταθμών με ιδιαίτερο προσανατολισμό σε έναν από τους παραπάνω τομείς ή σε μια από τις μορφές του λόγου ή της τέχνης.

Ολα τα παραπάνω στοιχεία συνεκτιμώνται από το Ε.Σ.Ρ και βαθμολογούνται ως εξής:

α) Με ένα (1) έως δώδεκα (12) μόρια οι σταθμοί γενικής στόχευσης.

β) Με ένα (1) έως οκτώ (8) μόρια οι εδικοί σταθμοί

7. Το κριτήριο του χρόνου αναμονής κατά την υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού λαμβάνεται υπόψη μόνο κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος.

8. Το κριτήριο του χρόνου λειτουργίας του σταθμού λαμβάνεται υπόψη μόνο για την ανανέωση της άδειας Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος συνυπολογίζεται και για τη χορήγηση άδειας.

9. Οι κάτοχοι άδειας, εν όψει της λήξης της, αποβάλλουν εκ νέου αιτήσεις, οι οποίες κρίνονται με βάση τη διαδικασία και τα κριτήρια που περιγράφονται στις διατάξεις του παρόντος. Σ την περίπτωση αυτή η άδεια παρατείνεται και λήγει μετά τη δημοσίευση της τυχόν αρνητικής απόφασης του Ε.Σ.Ρ..

10. Με την πρώτη εφαρμογή του παρόντος λήγουν όλες οι άδειες που έχουν χορηγηθεί για ίδρυση και λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού, καθώς και οι προσωρινές άδειες δοκιμαστικής εκπομπής. Ως πρώτη εφαρμογή νοείται η έκδοση των πράξεων του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε με την οποία χορηγούνται άδειες στον αντίστοιχο νομό.

11. Οι άδειες λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού χορηγούνται και ανανεώνονται για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών.

12. Τα πρωτότυπα των αδειών τηρούνται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε.. Οι άδειες καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στην υπηρεσία αυτή κατά χρονολογική σειρά έκδοσης. Αντίγραφο των αδειών αποστέλλεται στο Ε.Σ.Ρ., στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και στην οικεία Περιφέρεια και Νομαρχία.

13. Στις άδειες πρέπει να αναγράφονται τα εξής ελάχιστα στοιχεία:

- Ο φορέας της άδειας.

- Ο διακριτικός τίτλος του ραδιοφωνικού σταθμού και η περιγραφή του ηχητικού του σήματος.

- Ο χαρακτήρας του ραδιοφωνικού σταθμού (γενικής στόχευσης ή ειδικός).

- Η διάρκεια της άδειας.

- Ο υπεύθυνος προγράμματος και ο τεχνικός υπεύθυνος του σταθμού, καθώς και ο υπεύθυνος του ειδησεογραφικού τμήματος, όταν ο σταθμός είναι γενικής στόχευσης. Αυτός πρέπει να είναι δημοσιογράφος μέλος αναγνωρισμένης ένωσης συντακτών.

- Η περιοχή που καλύπτει η άδεια.

- Η συχνότητα ή περισσότερες συνδυασμένες συχνότητες λειτουργίας του σταθμού.

- Η θέση ή οι θέσεις εκπομπής.

- Οι τεχνικές προδιαγραφές υπό τις οποίες λειτουργεί ο σταθμός.

- Οι ώρες λειτουργίας του σταθμού.

14. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες που είναι τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των θεμάτων του άρθρου αυτού, εκτός από εκείνα για τα οποία έχουν παρασχεθεί άλλες νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις.

•Αρθρο 8

Αρχές λειτουργίας, εκπομπών, διαφημίσεων των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών Διοικητικές κυρώσεις - Ανάκληση της άδειας Ειδικές ποινικές διατάξεις

1. Οι εκπομπές (περιλαμβανομένων και των διαφημίσεων) όλων των ραδιοφωνικών σταθμών διέπονται από

τις αρχές και τους κανόνες εκπομπών και διαφημίσεων που ισχύουν για τις εκπομπές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Α.Ε. στο πλαίσιο του άρθρου 15 παράγραφος 2 του Συντάγματος και της οδηγίας 89/552/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3.10.1989, που εφαρμόζεται αναλόγως και ως προς αυτούς. Η τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων αποτελεί θεμελιώδη όρο της άδειας λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την υπαγωγή ενός ραδιοφωνικού σταθμού σε ορισμένες υποχρεώσεις ισχύει ό,τι ισχύει και για την Ε.Ρ.Τ.- Α.Ε..

Το πρόγραμμα πρέπει να συνδέεται με τον τοπικό χαρακτήρα του σταθμού. Πρέπει να καταβάλλεται ιδιαίτερη μέριμνα για:

α) Την παρουσίαση της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητος της περιφέρειας του σταθμού.

β) Την ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορικής μνήμης και πολιτιστικής φυσιογνωμίας της περιφερείας του σταθμού.

Δεν επιτρέπεται η μετάδοση ειδήσεων από αδίκους σταθμούς

2. Κάθε σταθμός υποχρεούται να μεταδίδει την επωνυμία και το τυχόν ηχητικό του σήμα το λιγότερο κάθε τριάντα (30) λεπτά της ώρας. Η μετάδοση του σήματος γίνεται σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, όταν μεταδίδονται εκπομπές που δεν επιτρέπεται να διακοπούν για τη μετάδοση διαφημίσεων και για τα διαστήματα που ισχύει η απαγόρευση αυτή.

3. Ως προς τη ραδιοφωνική διαφήμιση και τη χορηγία ραδιοφωνικών εκπομπών ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως α διατάξεις των παραγράφων 3 έως 9 και 11 του άρθρου 3 του νόμου αυτού.

4. Οι παράγραφοι 12 έως 19 και 21 έως 23 του άρθρου 3 του νόμου αυτού ισχύουν και ως προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

5. Οι διατάξεις του όρθρου 4 του νόμου αυτού ισχύουν και ως προς τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Τα προβλεπόμενα στις παρ.1 και 2 του άρθρου 4 πρόστιμα, ως προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, κυμαίνονται μεταξύ ενός εκατομμυρίου (1 000000) και δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών. Το προβλεπόμενο στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4 ελάχιστο ύψος προστίμου ως προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς καθορίζεται σε δυο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές.

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των θεμάτων του άρθρου αυτού, εκτός εκείνων για τα οποία έχουν παρασχεθεί άλλες νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΘΕΜΑΤΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ

Άρθρο 9

Διαφημιστική δραστηριότητα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας. Οικονομικών, Εμπορίου και Τύπου και Μ.Μ.Ε. ρυθμίζονται τα σχετικά με τις διαφημιστικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες του Δημοσίου, των κρατικών νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδίως

α) Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των αναδόχων διαφημιστικών εταιρειών

β) Η κατανομή διαφημιστικής δαπάνης στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης έτσι ώστε να ενισχύονται τα έντυπα και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, καθώς και σε άλλα μέσα διαφήμισης.

Το ποσοστό συΜ.Μ.Ετοχής των εφημερίδων και περιοδικών στην κατανομή της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης του ευρύτερου δημόσιου τομέα είναι τουλάχιστο σαράντα τοις εκατό (40%) και του ραδιοφώνου τουλάχιστο δέκα τοις εκατό (10%).

Το ποσοστό συΜ.Μ.Ετοχής των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης για κάθε διαφορετική κατηγορία μέσων (έντυπα μέσα. ραδιόφωνο, τηλεόραση) στην κατανομή της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης του ευρύτερου δημόσιου τομέα είναι τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%).

γ) Η οργάνωση κοινών διαφημιστικών εκστρατειών, η ανάληψη εκδόσεων, η οργάνωση συνεδρίων ή εκδηλώσεων ή χορηγιών συνεδρίων, αφιερωμάτων στα μέσα ενημέρωσης και άλλων συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και η ανάπτυξη κάθε άλλης πρωτοβουλίας αναγκαίας για την εκπλήρωση των σκοπών των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

δ) Η τήρηση της δεοντολογίας των διαφημίσεων και των προδιαγραφών της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως ως προς την τηλεοπτική ή ραδιοφωνική διαφήμιση και

ε) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

στ) Στη διαδικασία επιλογής των αναδόχων διαφημιστικών εταιρειών πρέπει να μετέχει εκπρόσωπος της πιο αντιπροσωπευτικής ένωσης των διαφημιστικών εταιρειών που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην Ελλάδα

Άρθρο 10

Κατοχύρωση του επαγγέλματος του ανεξάρτητου παραγωγού οπτικοακουστικών έργων

1. Οι συμβάσεις παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, αφ' ενός μεν με τους πνευματικούς δημιουργούς, αφ' ετέρου δε με τους ραδιοτηλεοπτικούς, κινηματογραφικούς, διαφημιστικούς ή άλλους οργανισμούς, που συνάπτουν συμβάσεις για την παραγωγή τέτοιων έργων, όταν δεν τα παράγουν μόνοι τους (ανεξάρτητες παραγωγές), συνάπτονται μόνο από όσους ασκούν το επάγγελμα του παραγωγού οπτικοακουστικών έργων. Σ τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν υπάγονται οπτικοακουστικά έργα διάρκειας μέχρι δύο πρώτων λεπτών της ώρας (Ζ) διαφημιστικού περιεχομένου και σκοπού.

2. Παραγωγός οπτικοακουστικών έργων είναι ο κατά το εδάφιο β" της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 2121/1933 (ΦΕΚ 25 Α) παραγωγός υλικού φορέα, εικόνας ή ήχου και εικόνας.

Ο παραγωγός οπτικοακουστικών έργων προπαρασκευάζει κοκ πραγματοποιεί οπτικοακουστικά έργα. φροντίζει για την προμήθεια όλων των απαραίτητων μέσων παραγωγής, αναλαμβάνει την ευθύνη των τεχνικών και οικονομικών θεμάτων που είναι συνυφασμένα με την παραγωγή και συνάπτει όλες τις απαραίτητες για την παραγωγή συμβάσεις και συμφωνίες.

3. Για την άσκηση του επαγγέλματος του παραγωγού οπτικοακουστικών έργων, απαιτείται η εγγραφή, υπό την ιδιότητα αυτή, στο επαγγελματικό επιμελητήριο ή στο επαγγελματικό τμήμα του ενιαίου επιμελητηρίου της έδρας του.

Προκειμένου να εγγραφεί ως παραγωγός οπτικοακουστικών έργων στο τοπικώς αρμόδιο επιμελητήριο, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α Απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

β. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κλοπή, υπεξαίρεση, αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία εκβίαση, πλαστογραφία δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, τοκογλυφία, καταδολίευση δανειστών, λαθρεμπορία εμπορία ναρκωτικών και εγκλήματα περί το νόμισμα

γ. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη.

δ. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης.

ε. Έγγραφο που να πιστοποιούν ότι ο ενδιαφερόμενος κατέχει γενικές επαγγελματικές γνώσεις και συγκεκριμένα:

αα Πτυχίο A.E.I, ή T.E.I, ή ισοτίμων σχολών του εξωτερικού σε έναν από τους συναφείς τομείς (όπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η οικονομία, τα νομικό, η διοίκηση επιχειρήσεων) ή αναγνωρισμένης. μέσης τουλάχιστον, σχολής επαγγελματικής εκπαίδευσης παραγωγών οπτικοακουστικών έργων ή βεβαίωση παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης παραγωγών οπτικοακουστικών έργων, που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση διάρκειας τουλάχιστον ενός εξαμήνου, ή

ββ. Βεβαιώσεις εργασίας τουλάχιστο για δύο συνεχή, ή για τρία συνολικά χρόνια, υπό την ιδιότητα του ανεξάρτητου επαγγελματία παραγωγού ή του νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας παραγωγής. Οι βεβαιώσεις αυτές χορηγούνται σε περίπτωση εξαρτημένης εργασίας από τον εργοδότη. Σε περίπτωση δε που εργοδότης είναι ο ίδιος ο παραγωγός ως φυσικό πρόσωπο, ή ως νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής εταιρείας από τον οργανισμό, οι βεβαιώσεις χορηγούνται από τους οργανισμούς που παρήγγειλαν τα οπτικοακουστικά έργα

Ως εργασία νοείται η οικονομική ευθύνη του ίδιου του ενδιαφερόμενου ή του voμικού προσώπου που εκπροσωπεί για την παραγωγή τουλάχιστο μας κινηματογραφικής ταινίας μεγάλου μήκους ή οκτώ τουλάχιστον ωριαίων τηλεοπτικών εκπομπών ή η εκτέλεση ισοδύναμων εργασιών κατά την κρίση τριμελούς επιτροπής που ορίζει ο Υπουργός Τύπου και Μ.Μ.Ε. και η οποία απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. και έναν εκπρόσωπο της πιο αντιπροσωπευτικής επαγγελματικής οργάνωσης ανεξάρτητων παραγωγών. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως πιστοποιητικό πανικού μητρώου θεωρείται το πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής ή προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του π.δ. 530/1991 "Διευκόλυνση του δικαιώματος εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΦΕΚ 205 Α).

4. Η ιδιότητα του παραγωγού οπτικοακουστικών έργων είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημόσιου, δημοτικού ή κοινοτικού υπαλλήλου, του υπαλλήλου κρατικού voμικoύ προσώπου δημοσίου η ιδιωτικού δικαίου, του ιδιοκτήτη ή εταίρου η μετόχου ή υπαλλήλου διαφημιστικής επιχείρησης, του μέλους του Διοικητικού Συμ3ουλίου ή υπαλλήλου της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε.. του ιδιοκτήτη ή εταίρου ή μετόχου ή υπαλλήλου ιδιωτικού τηλεοπτικού ή τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού, καθώς και του μέλους του Ε.Σ.Ρ .

5. Οι επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρείες) παραγωγής οπτικοακουστικών έργων καταχωρούνται σε ειδική μερίδα του μητρώου παραγωγών οπτικοακουστικών έργων

α. Στις προσωπικές εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικών έργων ο διαχειριστής ομόρρυθμος εταίρος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο παραγωγών οπτικοακουστικών έργων.

β. Στις Ε.Π.Ε. πρέπει σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων διαχειριστών, τουλάχιστον ο ένας να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο. Ο διαχειριστής αυτός δεν μπορεί να υποκαθίσταται στη σύναψη συμβάσεων οπτικοακουστικής παραγωγής από άλλον τυχόν συνδιαχειριστή που δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο.

γ. Οι μετοχές των ανώνυμων εταιρειών παραγωγής οπτικοακουστικών έργων είναι ονομαστικές, ο δε διευθύνων σύμβουλος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο παραγωγών οπτικοακουστικών έργων.

6. Ο παραγωγός οπτικοακουστικών έργων που έχει εγγραφεί στο μητρώο παραγωγών οπτικοακουστικών έργων, μέσα στο πρώτο τετράμηνο κάθε πέμπτου έτους, λαμβάνοντας ως αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους αμέσως μετά την εγγραφή του, υποβάλλει στο αρμόδιο επιμελητήριο νέα πιστοποιητικά των περιπτώσεων β', γ', δ της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, καθώς και βεβαίωση αντιπροσωπευτικής επαγγελματικής ένωσης των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων, ότι άσκησε το επάγγελμα μέσα στα πέντε προηγούμενα χρόνια.

7 Αν τα πιστοποιητικά της προηγούμενης παραγράφου δεν είναι πλήρη, ο παραγωγός οπτικοακουστικών έργων διαγράφεται από το επιμελητήριο.

Αρθρο 11

Ιδκιωτκές επιχειρήσεις ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς

1. Οι επιχειρήσεις ερευνών αγοράς που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ερευνών σχετικά με την κατάσταση και ης τάσεις της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς για λογαριασμό των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά. του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων και του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και επιθυμούν οι έρευνες τους να λαμβάνοντα υπόψη από το Ε.Σ.Ρ, και τα άλλα κρατικά όργανα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους πρέπει:

Να διαθέτουν:

α) Δύο τουλάχιστο μόνιμα (ως μέλη της διοίκησης της επιχείρησης ή και εργαζόμενα με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου) στελέχη ειδικευμένα στην έρευνα αγοράς με τριετή τουλάχιστον εμπειρία, στοιχείο που πρέπει να αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας εμπορίου ή της αρμόδιας επιθεώρησης εργασίας, αντίστοιχα.

β) Επαρκή μηχανογραφικό εξοπλισμό για την καταχώριση και επεξεργασία των στοιχείων, όπως αυτό βεβαιώνεται από μηχανικό πληροφορικής μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

γ) Μόνιμο απασχολούμενο προσωπικό τουλάχιστον πέντε ατόμων, όπως αυτό προκύπτει από σχετική βε-βαίωση της αρμοδίας επιθεώρησης εργασίας.

δ) Βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για to προηγούμενο και το τρέχον κάθε φορά έτος

ε) Επιχειρηματική και οικονομική αυτοτέλεια σε σχέση με επιχειρήσεις που κατέχουν άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού ή εκμεταλλεύονται τέτοιο σταθμό ή διαφημιστικές επιχειρήσεις. Το εδάφιο β' της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του νόμου αυτού ισχύει και ως προς τις επιχειρήσεις ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς, εφόσον αυτές έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρείας.

2. Στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε. τηρείται μητρώο επιχειρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, στο οποίο εγγράφονται όσες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση, που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά. Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Υπουργού μετά από γνώμη του Συνδέσμου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Ερευνας Αγοράς ή άλλης αντιπροσωπευτικής οργάνωσης των επιχειρήσεων ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς στα οποία είναι μέλος η ενδιαφερόμενη επιχείρηση. Η εγγραφή αυτή αποτελεί προϋπόθεση για τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.

3. Ερευνες σχετικές με την κατάσταση και τις τάσεις της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς θεωρούνται κυρίως οι έρευνες τηλεθέασης. ακροαματικότητας, κατανομής και συγκέντρωσης της διαφημιστικής δαπάνης στα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, επιρροής της ραδιοτηλεοπτικής διαφήμισης, προτιμήσεων του κοινού

4. Οι επιχειρήσεις που εγγράφονται στο μητρώο της παραγράφου 2 πρέπει να αποδέχονται εγγράφως την τήρηση των επιστημονικών μεθόδων έρευνας της αγοράς του International Code of Marketing and Social Research Practice (του 1977 όπως ισχύει), της European Society of Opinion and Marketing (ICC/ ESOMAR), καθώς και τον έλεγχο της γνησιότητας και πληρότητας των στοιχείων, εφόσον αυτό τους ζητηθεί. Τους ελέγχους διενεργεί ο Σύλλογος Εταιρειών Δημοσκόπησης και Ερευνας Αγοράς ή άλλη αντιπροσωπευτική οργάνωση της οποίας η επιχείρηση είναι μέλος, με τη συΜ.Μ.Ετοχή εκπροσώπου του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων.

5. Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού δεν παρακωλύει την ανάπτυξη συστημάτων έρευνας της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς από το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων στο πλαίσιο των σκοπών του. Με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθορίζονται τα σχετικά με τη χρηματοδότηση της δραστηριότητας αυτής του Ι.Ο.Μ. από τους εντολείς του που μπορεί να είναι επιχειρήσεις ιδιωτικών τηλεοπτικών ή τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών ή άλλες συναφείς επιχειρήσεις ή άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου ή ιδιώτες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

6. Ανώτατα και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, πανεπιστημιακά ερευνητικά ινστιτούτα και κέντρα ερευνών μπορούν να αναλαμβάνουν έρευνες που αναφερόντα στην παρ. 1 του άρθρου αυτού. Ερευνες που διεξάγοντα από τους παραπάνω φορείς λαμβάνονται υπόψη από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και τα άλλα αρμόδια κρατικά όργανα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.


Αρθρο 12

Κανόνες διαφάνειας στις σχέσεις μέσων ενημέρωσης - διαφημιστών - διαφημιζομένων

1. Απαγορεύεται η καταχώριση ή η μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων ή η ανάληψη χορηγίας εκπομπής ή η διάθεση χώρου σε έντυπο ή ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού χρόνου για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων, χωρίς την έκδοση τιμολογίου, που εκδίδεται κατά τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

2. Κάθε ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός και κάθε εφημερίδα ή περιοδικό πανελλήνιος κυκλοφορίας που διανέμεται και μεσώ πρακτορείου υποχρεούται να υποβάλλει στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία •τον τιμοκατάλογο διαφημίσεων και χορηγιών που εφάρμοζα. Στον τιμοκατάλογο αυτόν περιλαμβάνονται όλες οι εκπτώσεις, προμήθειες και προσφορές, καθώς και ο αποδεκτής τους είτε αυτός είναι ο διαφημιζόμενος είτε ο διαφημιστής που μεσολαβεί Σε περίπτωση που τέτοιος τιμοκατάλογος δεν υποβληθεί ισχύουν για τον υπολογισμό του ειδικού φόρου επί των διαφημίσεων και του αγγελιοσήμου ως προς τους ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς ο τιμοκατάλογος της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. επαυξημένος κατά 100% και ως προς τα έντυπα μέσα ενημέρωσης οι υψηλότερες τιμές του τιμοκαταλόγου, που έχουν υποβληθεί από άλλα έντυπα μέσα ενημέρωσης της ίδιας κατηγορίας και έκτασης κυκλοφορίας.

Ο τιμοκατάλογος που κατατίθεται στη Δ.Ο.Υ. βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.

3. Κάθε τιμολόγιο αντιστοιχεί στην καταχώριση ή τη μετάδοση συγκεκριμένου αριθμού διαφημιστικών μηνυμάτων, συγκεκριμένης έκτασης ή χρονικής διάρκειας για ένα συγκεκριμένο διαφημιζόμενο, σε συγκεκριμένη κατηγορία σελίδων ή ζώνης ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράμματος και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο Στο τιμολόγιο αναγράφονται η τιμή και οι τυχόν εκπτώσεις κατά τον τιμοκατάλογο Εφόσον το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομα του διαφημιστή που μεσολαβεί, αντίγραφό του με τη σφραγίδα και την υπογραφή του εκδότη αποστέλλεται στο διαφημιζόμενο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.

4. Τυχόν πιστωτικά σημειώματα που εκδίδονται οπό τα έντυπα ή ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης πρέπει να αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο τιμολόγιο. Το τελευταίο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτήν.

5. Το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος παραγωγής ή προσαρμογής (εφόσον αυτή επιτρέπεται κατά νόμο) του διαφημιστικού μηνύματος από τον ίδιο το ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα πέντε (35%) και το είκοσι (20%) τοις εκατό, αντίστοιχα, της διαφημιστικής δαπάνης για το συγκεκριμένο αγαθό ή υπηρεσία και μόνο για το πρώτο σχετικό τιμολόγιο που εκδίδεται.

Με εξαίρεση την περίπτωση που χορηγός είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, η χορηγία θεωρείται διαφήμιση χρονικής διάρκειας ίσης με την εμφάνιση της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου ή του σήματος των προϊόντων του χορηγού.

6. Πριν από την εξόφληση του κάθε τιμολογίου και πάντως το αργότερο ένα (1) μήνα από την έκδοση του, καταβάλλεται από το διαφημιζόμενο ή το διαφημιστή που μεσολαβεί κατ εντολή του ο αντίστοιχος ειδικός

φόρος επί των διαφημίσεων και το αντίστοιχο αγγελιόσημο. Οι επιβαρύνσεις αυτές υπολογίζονται όταν η διαφήμιση μεταδίδεται από ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό, με βάση την ονομαστική τιμή κατά τον τιμοκατάλογο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν παροχές, εκπτώσεις ή προμήθειες. Η ονομαστική αυτή τιμή μειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%). εφόσον μεσολαβεί διαφημιστής και το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομά του. Οταν η διαφήμιση δημοσιεύεται σε έντυπο μέσο ενημέρωσης, οι επιβαρύνσεις υπολογίζοντα με βάση την τιμή που αναγράφεται στο τιμολόγιο. Οταν συνάπτονται ανταλλακτικές συμβάσεις μεταξύ μέσων ενημέρωσης για την αμοιβαία διαφημιστική προβολή τους. οι παραπάνω επιβαρύνσεις υπολογίζοντα επίσης με βάση την τιμή του τιμολογίου.

Τα ποσά των επιβαρύνσεων (ειδικός φόρος, αγγελιόσημο) καταβάλλονται σε τράπεζες συμβεβλημένες με το Ελληνικό Δημόσιο και τα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία. Το σχετικό παραστατικό επισυνάπτεται στο τιμολόγιο. Σε περίπτωση που ο ειδικός φόρος επί των διαφημίσεων και το αγγελιόσημο δεν υπολογίστηκαν, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, η διαφορά που προκύπτει καταλογίζεται με τις ανάλογες προσαυξήσεις κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, σε βάρος του διαφημιζόμενου ή του διαφημιστή που μεσολαβεί, εφόσον το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομα του.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Τύπου και Μ.Μ.Ε., που εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού, καθορίζοντα όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την είσπραξη κατά τον τρόπο αυτόν του αγγελιοσήμου και του ειδικού φόρου επί των διαφημίσεων και των ανάλογων επιβαρύνσεων.

7 Με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., που εκδίδεται μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού, καθορίζοντα τα σχετικά με τους τρόπους μέτρησης των διαφημιστικών μηνυμάτων που καταχωρούνται ή μεταδίδοντα πραγματικά.

8. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς επιφέρει εκτός των άλλων και τις προβλεπόμενες από το άρθρο 4 του παρόντος νόμου διοικητικές κυρώσεις. Τα αναφερόμενα στο εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού μέσα ενημέρωσης δικαιούνται να παρέχουν στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους επιβράβευση στους διαφημιστές, η οποία υπολογίζεται επί του συνόλου της διαφημιστικής δαπάνης που πραγματοποίησαν σε αυτά. Το ποσοστό της επιβράβευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 9,9%.

Όλα τα παραστατικά, τα σχετικά με τον υπολογισμό και την καταβολή της επιβράβευσης αυτής, κοινοποιούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία υποχρεώνεται να χορηγεί αντίγραφο σε όποιον έχει έννοια συμφέρον.

Διαφημιστής για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρείται μόνο η επιχείρηση που παρέχει στο σύνολο των πελατών της δημιουργικές διαφημιστικές υπηρεσίες. Δεν δικαιούνται επιβράβευσης οι επιχειρήσεις που μεσολαβούν μεταξύ διαφημιστών και μέσων ενημέρωσης ή διαφημιζόμενων πελατών άλλων διαφημιστών και μέσων ενημέρωσης. Αν καταβληθεί επιβράβευση σε μη δικαιούχο ή επιβράβευση μεγαλύτερου ύψους, από αυτό που ορίζεται παραπάνω, επιβάλλεται στο μέσο ενημέρωσης και στο διαφημιστή, με πράξη της αρμόδιας Δ ΟΥ , πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο του ποσού αυτού.

Αν η επιβράβευση αυτή παρέχεται με τη μορφή ίσης αξίας διαφημιστικού χρόνου ή χώρου αυτός διατίθεται περαιτέρω με όλες τις προβλεπόμενες επιβαρύνσεις (ειδικός φόρος, αγγελιόσημο) κατά ης διατάξεις του παρόντος άρθρου.

9. Η μη τήρηση των διατάξεων του άρθρου αυτού, που αναφέρονται στον τρόπο και το χρόνο έκδοσης, καθώς και στο περιεχόμενο των τιμολογίων συνιστά παράβαση του Κώδικα βιβλίων και Στοιχείων, οπότε και εφαρμόζονται οι φορολογικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Σε περίπτωση που δεν έχουν καταβληθεί ο εδικός φόρος επί των διαφημίσεων, το αγγελιόσημο και τυχόν άλλες επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες συναλλαγές δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τη φορολογία εισοδήματος οι σχετικές δαπάνες.

Τα αναφερόμενα στο εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού μέσα ενημέρωσης υποχρεούνται να τηρούν διπλότυπο αναλυτικό ημερολόγιο διαφημίσεων θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. στο οποίο να εμφανίζονται ανά ημέρα ή ανά έκδοση οι διαφημίσεις που πραγματοποιούνται.

Στο ημερολόγιο αυτό θα αναγράφονται ο διαφημιστής, ο διαφημιζόμενος, το προϊόν ή η υπηρεσία που διαφημίζεται η αξία με βάση τον τιμοκατάλογο και το τιμολόγιο, τα στοιχεία του παραστατικού που εκδόθηκε και τα στοιχεία καταβολής φόρου και κάθε άλλης ειδικής επιβάρυνσης. Επίσης, θα αναγράφεται και ο ακριβής χώρος ή θέση ή χρόνος κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η διαφήμιση.

Επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται περισσότερα από ένα μέσα ενημέρωσης, υποχρεώνονται στην τήρηση του παραπάνω ημερολογίου ξεχωριστά για το καθένα από τα μέσα αυτά. Το μέσο ενημέρωσης υποβάλλει, στο τέλος κάθε τετραμήνου στην αρμόδια γι' αυτό Δ.Ο.Υ., το ένα αντίτυπο του ημερολογίου που τήρησε για όλο το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Η Δ.Ο.Υ. υποχρεώνεται να χορηγεί αντίγραφο του ημερολογίου, συνολικά ή εν μέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο με δαπάνες του.

10. Οι γενικές διατάξεις του δικαίου του ανταγωνισμού ισχύουν και ως προς την εμπορική πρακτική των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, των διαφημιστών και των διαφημιζομένων ως προς τις μεταξύ τους σχέσεις.

Ο διαφημιστικές επιχειρήσεις, εφόσον λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες, έχουν υποχρεωτικά ονομαστικές μετοχές. Εφόσον α μετοχές αυτές κατέχοντα από άλλη ανώνυμη εταιρεία, α μετοχές αυτής της εταιρείας, πρέπει να είναι ονομαστικές και ούτω καθεξής μέχρι Φυσικού προσώπου. Από την υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου εξαιρούνται αλλοδαπές εταιρείες, που κατέχουν μετοχές διαφημιστικών επιχειρήσεων και είναι εισηγμένες σε ξένα χρηματιστήρια, καθώς και οι τράπεζες ή α οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, εφόσον κατέχουν μετοχές μέχρι το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του μετοχικού κεφαλαίου διαφημιστικής επιχείρησης. Ως προς την εφαρμογή της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, οι διαφημιστικές εταιρείες εξομοιούνται με τις επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν .έργα ή προμήθειες του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα . .

11. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 10 του άρθρου αυτού ισχύουν ως προς τα έντυπα και ηλε-

κτρονικά μέσα ενημέρωσης, που προσδιορίζονται στο εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού

12. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει την 1η Νοεμβρίου 1995, εκτός του δευτέρου εδαφίου της παρ. 10, η ισχύς του οποίου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1996.


Πηγή : radiofono.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου